Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Đẩy mạnh hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ra đời và phát triển cùng với các hoạt động của đời sống kinh tế và xã hội, công tác quản lý chất lượng có vai trò quan trọng, tác động nhiều mặt và sâu sắc đến hầu khắp các lĩnh vực, từ sản xuất-kinh doanh, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cho đến việc bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn, sức khỏe của con người, bảo đảm công bằng xác hội và lợi ích quốc gia v.v...