Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Đề án Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2015

Sáng kiến, Chương trình, Đề án, Đề tài nghiên cứu khoa học  
Ban hành Đề án Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2015
Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh v/v ban hành Đề án Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2015.