Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT tỉnh Hà Nam giai đoạn (2017-2020)

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
Chương trình hành động nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT tỉnh Hà Nam giai đoạn (2017-2020)