Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng

Là đảng viên cao tuổi, tôi đã chứng kiến nhiều nhiệm kỳ đại hội của Đảng. Có thể khẳng định nhiệm kỳ qua, bên cạnh tập trung nhiều giải pháp để lãnh đạo phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa vị thế Việt Nam lên một tầm cao mới, Đảng ta còn coi trọng củng cố, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), tạo được sự thống nhất cao trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Cùng với đó, nâng cao ý thức xây dựng Đảng của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường cũng đã tác động không nhỏ đến vai trò lãnh đạo của TCCSĐ, không ít đảng bộ, chi bộ giảm sút ý chí chiến đấu. Nhiều TCCSĐ lung túng, bị động, có biểu hiện buông lỏng vai trò lãnh đạo trước các biểu hiện tiêu cực và những diễn biến phức tạp mới. Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ có nơi chưa bám sát tiêu chuẩn.

Từ những tồn tại, hạn chế trên, tôi mong rằng trong thời gian tới, Đảng có nhiều giải pháp để củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, nhất là cấp ủy, chi bộ cơ sở. Xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đúng quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ và đặc điểm của đội ngũ CBĐV. Kết hợp chặt chẽ việc kiện toàn cấp ủy với lựa chọn, bố trí nhân sự cán bộ chủ chốt có đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có kiến thức văn hóa, khoa học - kỹ thuật, tư duy đổi mới; gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. giữ vng nền nếp, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy, đảng ủy; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình, phê bình, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Cùng với đó, coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ CBĐV. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng và chỉnh đốn TCCSĐ, tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức và cán bộ ở những đơn vị trọng điểm, yếu kém. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đội ngũ CBĐV về chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng; chống bệnh thành tích, hình thức trong đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên./.

Đảng viên Nguyễn Đàm - Đảng bộ huyện Bình Lục