Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thành tựu Kinh tế - Xã hội Tình hình phát triển kinh tế - xã hội  
20/07/2016
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2016
09/10/2015
Sau khi tái lập tỉnh, Phủ Lý được xác định là đô thị trung tâm, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Với sự nỗ lực cố gắng vươn lên của Đảng bộ, nhân dân thành phố Phủ Lý, việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trung ương, của tỉnh đã tạo cho Phủ Lý bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
12
Previous Page 1-15 Next Page