Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
06/11/2019
Ngày 31/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3250/KH-UBND về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019.
04/11/2019
Ngày 23/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
04/11/2019
Ngày 24/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
29/10/2019
Ngày 24/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc Công bố bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch.
28/10/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND).
16/10/2019
Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
11/10/2019
Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam quy định chi tiết Luật.
01/10/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
30/09/2019
Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2824/KH-UBND ngày 24/9/2019 về cải thiện, nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
17/09/2019
Ngày 09/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND).
16/09/2019
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16/09/2019
Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND).
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page