Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
17/09/2019
Ngày 09/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND).
16/09/2019
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16/09/2019
Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND).
14/09/2019
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 1, 2 Điều 2 Quyết định số 24/2016/QD-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu.
13/09/2019
Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.
07/09/2019
Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND).
05/09/2019
Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND).
04/09/2019
Ngày 29/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND).
04/09/2019
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
29/08/2019
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng chưa được các cơ quan quan tâm đúng mức, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng; thậm chí một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn chủ quan, sơ hở trong quản lý thông tin nội bộ và thông tin bí mật nhà nước, dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin.
26/08/2019
Ngày 19/8/2019, Hội đồng xét, phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị xét chọn, bầu danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 10 cá nhân.
01/08/2019
Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã, địa bàn tỉnh Hà Nam.
30/07/2019
Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19/07/2019
Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1801/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page