Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
Phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025