Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng kiến cấp tỉnh năm 2014 (đợt II)

Sáng kiến, Chương trình, Đề án, Đề tài nghiên cứu khoa học  
Sáng kiến cấp tỉnh năm 2014 (đợt II)
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải Quyết định 82/QĐ-SKHCN  ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Sở Khoa học và Công nghệ công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2014 (đợt II).