Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức cho người lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động

Thông tin lao động, việc làm  
Tổ chức cho người lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động
Ngày 29 tháng 7 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1715/UBND-KGVX về việc tổ chức cho người lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động.

Xem chi tiết tại đây.