Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Công bố Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
Chiều ngày 09/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quyết định và bàn giao tài liệu quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Dự hội nghị có ông Đinh Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Theo đó, Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được phê duyệt theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 6/02/2018. Với mục tiêu quy hoạch là xác định, đánh giá toàn diện tiềm năng tài nguyên nước (nguồn nước mặt, nước dưới đất) để quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý của các đối tượng sử dụng nước gắn với phòng, chống, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, đảm bảo mục tiêu chất lượng nước cho các đối tượng khác sử dụng trên địa bàn tỉnh.

toan-canh.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tiềm năng nguồn nước trên địa bàn tỉnh khoảng 11,19 tỷ m3/năm, trong đó nguồn nước mặt là 11,08 tỷ m3/năm; nguồn nước dưới đất là 0,11 tỷ m3/năm. Lượng nước có thể đưa vào khai thác sử dụng là khoảng 11,19 tỷ m3/năm; lượng nước có thể phân bổ là 11,08 tỷ m3/năm. Nguồn nước chính được lấy từ  6 sông và 15 hồ chứa trên địa bàn, trong đó có sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu, sông Sắt, sông Nông Giang.

Về nhu cầu khai thác, sử dụng nước trong kỳ quy hoạch: Tổng nhu cầu nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là trên 594 triệu m3/năm; đến năm 2025 là trên 568 triệu m3/năm; đến năm 2030 là trên 592 triệu m3/năm và đến năm 2035 là hơn 577 triệu m3/năm.

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nguồn nước, quy hoạch xác định thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn nước lần lượt là: Cấp nước cho sinh hoạt; cấp nước cho công nghiệp; cấp nước cho du lịch, dịch vụ; cấp nước cho nông nghiệp; cấp nước cho thủy sản. Trong trường hợp bình thường phân bổ đảm bảo 100% nhu cầu cho các đối tượng khai thác, sử dụng. Cụ thể, nhu cầu cho nước sinh hoạt được ưu tiên hàng đầu về số lượng và chất lượng, dự kiến phân bổ nước dành cho sinh hoạt năm 2020 là 30,67 triệu m3; năm 2025 là 33,48 triệu m3 và năm 2035 là 56,54 triệu m3. Nhu cầu nước cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ tăng lên rất nhanh trong giai đoạn 2025 - 2035, dự kiến phân bổ nước dành cho công nghiệp năm 2025 là 20,4 triệu m3, đến năm 2035 là 43,43 triệu m3. Nước cho du lịch, dịch vụ đến năm 2025 dự kiến là 19,98 triệu m3; đến năm 2035 là khoảng 38,03 triệu m3. Nhu cầu nước cho ngành nông nghiệp lớn nhất, có xu hướng giảm dần, dự kiến phân bổ nước cho nông nghiệp đến năm 2035 là 381,33 triệu m3. Nhu cầu nước cho ngành thủy sản có xu hướng giảm rất ít, duy trì ở mức ổn định khoảng 60 triệu m3.

Ngoài ra, quy hoạch cũng xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách, tăng cường công tác quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ, giải pháp nguồn lực tài chính… để thực hiện 3 nhiệm vụ chính là: Phân bổ nguồn nước; bảo vệ nguồn nước và phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

dinh-xuan-thong.jpg

Ông Đinh Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua các chương trình hội nghị

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, điều phối thực hiện quy hoạch, tổ chức công bố, công khai nội dung quy hoạch. Đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên đầu tư theo chức năng nhiệm vụ. Định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện quy hoạch; tham mưu điều chỉnh mục tiêu, nội dung quy hoạch trong trường hợp cần thiết.