Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Xử lý dứt điểm chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hà Nam: Xử lý dứt điểm chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra
Với vai trò cơ quan đầu mối tổng hợp xử lý chồng chéo, Thanh tra tỉnh Hà Nam chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng chồng chéo trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp, đảm bảo việc xây dựng chương trình công tác thanh tra hàng năm đối với doanh nghiệp không quá 1 lần/ năm.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam chia sẻ, nhằm chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, ngay từ giữa năm 2017, UBND tỉnh Hà Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, tỉnh Hà Nam tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Thanh tra trong công tác đổi mới, xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhận định, qua triển khai đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch do UBND tỉnh ban hành, đến nay, tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra cơ bản được khắc phục, giảm thiểu phiền hà, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Để có được thành quả nêu trên, hằng năm, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quản lý của địa phương, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng dự thảo chương trình kế hoạch của từng đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh tổng hợp, xử lý chồng chéo.

Trước khi xây dựng kế hoạch, Thanh tra tỉnh đều tiến hành khảo sát những nội dung dự kiến của các sở, ngành, địa phương, tổng hợp xây dựng định hướng thanh tra của tỉnh, nếu có sự trùng hợp sẽ thảo luận, lựa chọn, loại trừ chồng chéo. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

Trên cơ sở thảo luận, ý kiến của Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố điều chỉnh, xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt theo đúng thẩm quyền (thời hạn trước ngày 15/11 hàng năm) và gửi về Thanh tra tỉnh để giám sát.

Đối với các cuộc thanh tra đột xuất hoặc thanh, kiểm tra theo chuyên đề không có trong chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt thì tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát, xử lý chồng chéo, nhất là đối với thanh tra các doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt mới tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Phó Chánh Thanh tra tỉnh khẳng định, đến nay, chương trình công tác thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin điện tử các đơn vị…) để đối tượng được thanh, kiểm tra theo dõi, kiến nghị những bất cập, chồng chéo, đề xuất nguyện vọng và phản ánh việc gây khó khăn đối với doanh nghiệp trong quá trình tiến hành thanh tra, giảm thiểu tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tin về kết quả tham mưu xử lý chồng chéo, trùng lắp, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, năm 2017, số doanh nghiệp được đề xuất thanh tra, kiểm tra là 1.294 doanh nghiệp, trong đó có 116 doanh nghiệp trùng lắp. Năm 2018, số doanh nghiệp được đề xuất thanh tra, kiểm tra là 1.952 doanh nghiệp, trong đó có 297 doanh nghiệp trùng lắp (bao gồm cả các doanh nghiệp trùng lắp giữa kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh và trùng lắp giữa kế hoạch thanh tra của tỉnh Hà Nam với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương).

Thanh tra tỉnh đã thực hiện xử lý trùng lắp bằng cách căn cứ vào nội dung thanh tra, kiểm tra, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan có chức năng thanh tra để chuyển đối tượng thanh tra có trùng lắp về một cơ quan thanh tra hoặc đề xuất thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, đảm bảo tránh trùng lắp chồng chéo mà vẫn thực hiện đầy đủ được các nội dung cần thanh tra, kiểm tra. Trường hợp có trùng lắp với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các bộ, ngành Trung ương thì không thực hiện thanh tra, kiểm tra mà do Kiểm toán Nhà nước, bộ, ngành cấp trên thực hiện.

Nhìn chung, việc xử lý trùng lắp, chồng chéo đối với thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam cơ bản đã được xử lý, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo và thực hiện thanh, kiểm tra không quá 1 lần/năm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư theo chủ trương của UBND tỉnh, theo đúng tinh thần của Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Theo thanhtra.com.vn