Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của đồng chí Bùi Quang Cẩm - PCT UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo thực hiện công tác giảm nghèo 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết luận của đồng chí Bùi Quang Cẩm - PCT UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo thực hiện công tác giảm nghèo 2018