Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự toán Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế năm 2018