Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII tại Sở Thông t...

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII tại Sở Thông tin và Truyền thông
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục tái cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết TW5, khóa XII).