Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng làm tốt công tác vệ sinh môi trường

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Kim Bảng làm tốt công tác vệ sinh môi trường
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của VSMT đối với đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua Kim Bảng đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp vì môi trường xanh, sạch và bền vững.