Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng
Công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng. Từ nhận thức đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trong tỉnh luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong các lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền miệng luôn được các cấp ủy xác định là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. 

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 11, ngày 7/12/2007; Chỉ thị 03 ngày 6/4/2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Việc quán triệt, học tập nghị quyết những năm gần đây được chú trọng đổi mới theo hướng tăng cường tổ chức học tập bằng hình thức truyền hình trực tiếp, trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Trong học tập, tập trung làm rõ những nội dung mới, cơ bản của nghị quyết, dành nhiều thời gian để thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị; phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ tuyên giáo phụ trách dự và giám sát việc học tập ở các điểm cầu... Đây là hình thức học tập được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón nhận, đánh giá cao, vừa bảo đảm chất lượng truyền đạt nghị quyết vừa tiết kiệm được thời gian, kinh phí cho cơ sở.

giao_ban_bao_chi-08_10_03_747.jpg

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban với các cơ quan báo chí

Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV) các cấp đã được cấp ủy chú trọng. Hiện nay, đội ngũ BCV, tuyên truyền viên của tỉnh có 2.843 người. Hằng năm, cấp tỉnh tổ chức 12 kỳ hội nghị BCV để thông báo tình hình trong nước, quốc tế, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước cho BCV. 10 huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức trên 100 kỳ hội nghị cho gần 26.000 lượt BCV. Các chi, đảng bộ xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị sắp xếp thời gian thích hợp tổ chức hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị họp cơ quan, thôn, xóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ...

Chất lượng của công tác tuyên truyền miệng được nâng lên, nội dung thông tin được cập nhật, đổi mới, phong phú, kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong từng nội dung tuyên truyền có sự kết hợp chặt chẽ những nội dung tuyên truyền tình hình chung gắn với tình hình địa phương, bảo đảm thông tin vừa có nội dung chuyên sâu vừa có tính toàn diện, đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời. 

Từ năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đổi mới nội dung hội nghị BCV theo hướng tăng cường thông tin những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay từ cơ sở. Tại hội nghị BCV hằng tháng, mời một BCV cấp huyện báo cáo nội dung chuyên đề liên quan đến việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết ở địa phương. Hình thức này không chỉ góp phần làm phong phú thông tin mà còn tạo diễn đàn để BCV rèn luyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền được phổ biến rộng rãi. Hầu hết BCV thiết kế nội dung tuyên truyền bằng phần mềm PowertPoint, đưa đầy đủ nội dung chuyên đề truyền đạt lên các trang trình chiếu, sưu tầm hình ảnh, clip minh họa cho bài giảng phong phú, hấp dẫn.

Đối với công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được coi trọng, đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý nhà nước về báo chí. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban với các cơ quan báo chí. Hằng tuần, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp các tin, bài viết về Hà Nam trên các báo trung ương báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển báo in tỉnh Hà Nam đến năm 2020, ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, các cơ quan báo, đài của tỉnh chủ động, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng hình ảnh, nội dung tin, bài phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân. Thông qua các chuyên trang, chuyên mục: hỏi - đáp về nghị quyết; tìm hiểu văn bản, chính sách mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... trên báo, tạp chí, bản tin nội bộ của các sở, ban, ngành đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, mạnh, bền vững. 

Vì vậy, thời gian tới, các cấp ủy cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, có sức thuyết phục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Tuyên truyền toàn diện những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng để cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức rõ thuận lợi, khó khăn trong quá trình hội nhập hợp tác quốc tế; nắm vững các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia thực hiện có hiệu quả. 

Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phê phán những thói hư tật xấu, những hủ tục lạc hậu, chú trọng nêu gương "người tốt việc tốt", thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền; sử dụng nhiều hình thức cổ động phong phú, sinh động để nhân dân hiểu rõ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì các phương tiện thông tin đại chúng càng giữ vai trò quan trọng trong việc thông tin chính xác, kịp thời, tuyên truyền nhanh nhạy nhất, sâu rộng nhất đến mọi đối tượng; trong đó báo chí cần thể hiện rõ vai trò xung kích, là vũ khí sắc bén để tuyên truyền thông tin chính thống, chính xác, kịp thời, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, quan điểm sai trái, lệch lạc "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Cán bộ làm công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận sâu sắc, bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm sống phong phú để có đủ năng lực trao đổi, đối thoại, giải đáp có sức thuyết phục những băn khoăn, thắc mắc, bức xúc của người dân; am hiểu công nghệ thông tin để có thể sử dụng và tác chiến trên không gian mạng.

Trần Đức ThuầnỦy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Theo baohanam.com.vn