Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt huỷ đấu thầu Gói thầu số 03: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm ...