Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sẵn sàng triển khai và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Sẵn sàng triển khai và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước
Trước xu thế hội nhập sâu rộng với các quốc gia và các nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự bùng nổ về mạng Internet, kèm theo đó là nhu cầu giao dịch trên mạng tăng cao. Để tạo hành lang pháp lý trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng, nhà nước nói riêng và các hoạt động xã hội nói chung, tạo công cụ để quản lý an toàn bảo mật, điều chỉnh và thúc đẩy các giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực trên mạng Internet, trong những năm gần đây, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chữ ký số. Có thể kể ra một số văn bản chính như: Luật Giao dịch điện tử ngày 19/11/2005; Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ  ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan  đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Về hạ tầng kỹ thuật hiện nay đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Ban Cơ yếu Chính phủ thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền của Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực của các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính trị. Thời gian gian qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp và quản lý khoảng 90.000 chứng thư số cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị cho việc ký số và mật mã, đảm bảo hạ tầng duy trì chứng thực trực tuyến cũng như việc phối hợp tích hợp chữ ký số trong các phần mềm ứng dụng, phối hợp tập huấn triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng.

Hiệu quả của việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước sẽ giảm chi phí, giảm sức lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo thuận lợi cho việc các phần mềm quản lý hồ sơ công việc, quản lý văn bản điện tử hướng tới cải cách nền hành chính, phát triển thương mại điện tử, phát triển Chính phủ điện tử.

Tại tỉnh Hà Nam, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai mạnh mẽ. Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2841/KH-UBND ngày 31/12/2015 thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự chủ động tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông, sự quyết tâm thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến, xử lý văn bản qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã kết nối trục liên thông giữa cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Nhiều văn bản điện tử đã được gửi, nhận, giải quyết công khai trên mạng, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, thiết thực, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước ở tỉnh thời gian quan còn hạn chế. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố vẫn còn dùng nhiều văn bản giấy và sử dụng chữ ký số truyền thống, chưa ứng dụng chữ ký số để trao đổi văn bản quan mạng. Do đó, văn bản điện tử hiện nay thiếu tính pháp lý, không đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong quản lý Một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, quản lý và sử dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước. Hiện nay đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Quản lý Một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; văn bản về quản lý và sử dụng chữ ký số đang được dự thảo để trình UBND tỉnh ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các thuê bao được cấp chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam (Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 06/10/2016). Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Ban cơ yếu Chính phủ cấp phát chứng thư số tổ chức cho 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; phối hợp tổ chức tập huấn chữ ký số chuyên dùng cho văn thư, quản trị mạng các cơ quan, tập huấn nâng cao kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ quản trị mạng các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Qua tập huấn, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về các khái niệm tổng quan chữ ký số, chứng thư số, hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, những hiệu quả khi triển khai ứng dụng chữ ký số. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát chứng thư số cá nhân cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, đồng thời triển khai tích hợp chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Dự kiến hoàn thành các nội dung này trong quý III năm 2018.

Mặc dù chữ ký số đã được thừa nhận dưới góc độ pháp lý bằng Luật nhưng việc thừa nhận chữ ký số trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn vì thói quen người dùng văn bản có con dấu và chữ ký thông thường. Vì vậy, việc nhận thức đầy đủ về chữ ký số, sự quyết tâm vào cuộc của các cấp lãnh đạo sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc triển khai và ứng dụng chữ ký số đạt hiệu quả.

Để giải quyết tổng thể bài toán ứng dụng chứng thực điện tử, chữ ký số một cách có hiệu quả và thông suốt, Hà Nam đã dần hình thành khung pháp lý, trang bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tương đối đồng bộ; quan tâm phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin đảm bảo về số lượng và chất lượng; triển khai tập huấn để người dùng thay đổi nhận thức, chấp nhận công nghệ mới. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tập huấn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. ​