Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức, viên...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức, viên chức