Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan; chỉ đạo cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, cán bộ quản trị mạng của cơ quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đối tượng được cấp chứng thư số sử dụng thành thạo chữ ký số; ban hành quy trình ký số trên văn bản điện tử phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại cơ quan; tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh; tăng tỷ lệ văn bản của cơ quan được ký số, đảm bảo từ 60% trở lên. Đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và các hệ thống thông tin khác thay cho việc gửi nhận văn bản giấy; chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên rà soát đề nghị cấp mới, gia hạn, thay đổi thông tin, thu hồi chứng thư số của cơ quan, của cá nhân lãnh đạo, cán bộ, công chức được cấp chứng thư số.

Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu triển khai cung cấp chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao khả năng ứng dụng chữ ký số, ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ quản trị mạng của các cơ quan; tham mưu tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin của tỉnh, đặc biệt là Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử và phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; từng bước tham mưu việc áp dụng chữ ký số chuyên dùng trên các thiết bị di động thông minh, các hệ điều hành khác nhau theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan sử dụng chữ ký số và tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây.