Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc
Là tỉnh cửa ngõ phía nam Thủ đô Hà Nội, có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển KT-XH cũng như xây dựng tiềm lực QP-AN, đặc biệt là trong xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), những năm qua, cấp ủy, chính quyền ở Hà Nam đã tập trung chỉ đạo, thực hiện xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, những năm qua Tỉnh ủy đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng KVPT theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152, 02 của Chính phủ “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới". 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX xác định: “Xây dựng KVPT tỉnh bảo đảm tính liên hoàn, vững chắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài". 

Việc xây dựng, ban hành các đề án, kế hoạch về hoạt động QP-AN trong KVPT được triển khai đồng bộ tới các cấp, ngành, địa phương, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu trong xây dựng, tổ chức hoạt động KVPT, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong xây dựng KVPT tỉnh, huyện, thành phố ngày càng vững chắc, trong đó tiềm lực chính trị - tinh thần được ưu tiên chú trọng xây dựng trước hết.

Để xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần vững mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng ở từng đơn vị, địa phương. 

Công tác bồi dưỡng, giáo dục QP-AN được quan tâm thực hiện rộng khắp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

dien_tap_kvpt_tinh_2018.png

Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 góp phần xây dựng và giữ vững KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Từ năm 2008 đến nay, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đã cử 19 cán bộ đối tượng 1; 419 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Trung ương và Quân khu 3 tổ chức. Hội đồng giáo dục QP-AN từ tỉnh tới cơ sở tổ chức 33 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 2.640 cán bộ đối tượng 3; 222 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 38.186 cán bộ đối tượng 4; 6 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 440 chức sắc, chức việc tôn giáo; 5 lớp giáo dục QP-AN cho chủ nhà trọ; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 14.500 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và hàng trăm nghìn sinh viên đại học, cao đẳng, học sinh trung học phổ thông..., qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước về QP-AN cho đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng, củng cố QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các lực lượng trong KVPT. 

Quá trình thực hiện, cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển KT-XH gắn kết chặt chẽ với quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT tỉnh, huyện, bảo đảm hợp lý, hài hòa cả lợi ích kinh tế và tăng cường tiềm lực QP-AN. 

Nhờ sự vào cuộc tích cực đó, các công trình QP-AN ngày càng được quan tâm đầu tư, xây dựng ở các địa phương, tập trung ưu tiên các công trình trọng điểm, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương. Tiềm lực quân sự vì thế từng bước được củng cố, hoàn thiện. 

Thực hiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, sự tham mưu tích cực của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, tổ chức hoạt động của KVPT, những năm qua, tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu diễn tập KVPT tỉnh, huyện, thành phố, các sở, ngành, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn theo đúng quy định. 

Thông qua diễn tập đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể về nhiệm vụ QP-AN, góp phần xây dựng KVPT theo hướng toàn diện, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm ngày càng vững chắc.

Tiềm lực chính trị - tinh thần thường xuyên được chú trọng, tiềm lực KT-XH được tăng cường gắn với xây dựng, bảo đảm QP-AN đã tạo động lực cho Hà Nam ngày càng đổi mới mạnh mẽ. Đây là cơ sở vững chắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.