Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND Thành phố Phủ Lý triển khai xây dựng Đề án “Đề nghị công nhận Thành phố Phủ Lý đạt tiêu chí đô thị loại II”