Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam”, ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/02/2019
2 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/01/2019
3 Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Phủ Lý năm 2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/01/2019
4 Dự thảo phương án giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/12/2018
5 Dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/11/2018
6 Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/11/2018
7 Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/11/2018
8 Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/10/2018
9 Dự thảo "Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/10/2018
10 Dự thảo Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/09/2018
11 Dự thảo về việc sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/09/2018
12 Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/08/2018
13 Dự thảo Quyết định về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/06/2018
14 Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/06/2018
15 Dự thảo Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/06/2018
16 Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/06/2018
17 Dự thảo Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/06/2018
18 Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/06/2018
19 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết "Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bản tỉnh Hà Nam"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/05/2018
20 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/04/2018
21 Xin ý kiến Dự thảo Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

15/03/2018
22 Góp ý Dự thảo Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/01/2018
23 Dự thảo quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/01/2018
24 Dự thảo Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/01/2018
25 Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/01/2018
26 Xin ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh về Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/01/2018
27 Sở Tài chính xin ý kiến tham gia các Dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/01/2018
28 Lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/01/2018
29 Dự thảo Quy định Trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/12/2014
30 Triển khai lấy ý kiến nhân dân về chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/12/2013
12
Previous Page 1-30 Next Page