Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tôi đấu giá đất do ủy ban nhân dân xã liêm túc bán đấu giá và nộp tiền đấu giá từ tháng 3 đến bây giờ mà vẫn chua thấy các cấp có thẩm quyên về giao đất vá làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi
Đào văn hòa
Đông sấu liêm túc thanh liêm ha nam
26/10/2018
Qua câu hỏi của ông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai cụ thể Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ trúng dấu giá tại xã Liêm Túc theo như câu hỏi của ông. Tuy nhiên đến nay (ngày 29/10/2018) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm chưa nhận được hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông vậy đề nghị ông liên hệ với UBND xã Liêm Túc và Phòng TN&MT huyện Thanh Liêm để được giải quyết hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm để được hướng dẫn cụ thể./.


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5314
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5313
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính