Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Công Thương
Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình Khuyến mại
Nguyễn Văn Mạnh
27/12/2018
Vấn đề của bạn, chúng tôi trả lời như sau:
Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại:
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý Thương mại
+ Bước 3: Phòng Quản lý Thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần:
Văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung theo (Mẫu KM – 5)
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký
- Lệ phí: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Thông tư số 07/2007/TTLT-BTC-BTM ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.


Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5324
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5323
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính