Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Xin cho hỏi phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã và thôn tổ dân phố khi áp dụng theo NQ 09 của HĐND tỉnh thì đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn kiêm chức danh không chuyên trách ở xã ( ví dụ trưởng thôn kiêm chủ tịch nạn nhân chất độc da cam) có áp dụng 50% chức danh kiêm nhiệm ko và ở thôn như trưởng thôn kiêm thôn đội trưởng dân quân cũng có áp dụng 50% mức phụ cấp kiêm nhiệm không? Xin trân trọng cảm ơn!
Nguyễn Anh Dũng
Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
22/03/2019
Tại điểm b, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, quy định:
“b) Những người kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố thì kiêm nhiệm chức danh nào được hưởng 50% phụ cấp của chức danh đó. Nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh thì cúng được hưởng 50% phụ cấp của các chức danh kiêm nhiệm cộng dồn.”
Căn cứ quy định trên thì người hoạt động không chuyên trách ở thôn kiêm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã được hưởng 50% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm; người hoạt động không chuyên trách ở thôn kiêm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn (trưởng thôn kiêm thôn đội trưởng) cũng được hưởng 50% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5276
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5275
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước
  • Công chức