Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
10/12/2018
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có hiệu lực từ ngày 15-1-2019.
07/12/2018
Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.
06/12/2018
Ngày 14/11/2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
05/12/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
04/12/2018
Ngày 05/11/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-UBDT quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc.
03/12/2018
Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 47/2018/TT-BCT quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
01/12/2018
Ngày 11/11/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 162/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.
30/11/2018
Ngày 05/11/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-UBDT quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc.
29/11/2018
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
28/11/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
27/11/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
26/11/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.
24/11/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
23/11/2018
Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội. Luật tiếp cận thông tin ra đời đã thể hóa được chủ trương, chính sách của Đảng về “mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người”; “tạo cơ chế nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, nhất là dân chủ trực tiếp”, “bảo đảm quyền được thông tin” của công dân. Đồng thời cụ thể hóa đầy đủ tinh thần và nội dung của Hiến pháp về công nhân, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Luật có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội.
22/11/2018
Ngày 29/10/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BYT quy định về thử thuốc trên lâm sàng.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
08/03/2018
Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế góp phần phát triển kinh tế - xã hội và trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Sở Tư pháp đã luôn nỗ lực, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương làm tốt các khâu trong quá trình xây dựng, ban hành, triển khai những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.