Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cho tôi hỏi mức lương thấp nhất Doanh nghiệp phải trả cho người lao động là bao nhiêu?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Cho tôi hỏi mức lương thấp nhất Doanh nghiệp phải trả cho người lao động là bao nhiêu?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 157/2018.NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc theo hợp đồng lao động như sau:

- Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

- Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

- Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

- Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV2.Lương thử việc & Lương chính thức​