Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 1179/UBND-NN&TNMT ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc xây dựng kế hoạch phấn đấu huyện đạt chuẩn ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công văn số 1179/UBND-NN&TNMT ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc xây dựng kế hoạch phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Công văn số: 1179.NN.pdf