Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN

Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp  
DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN

(Được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên)

 

STTHọ và tênNgày sinhSố Thẻ đấu giá viênNgày cấpNơi làm việc
1
Đào Xuân Chiến10/5/197501/ĐGV16/7/2018

TT DVĐGTS Hà Nam

2
Đào Văn Thành25/9/197002/ĐGV16/7/2018TT DVĐGTS Hà Nam
3Bùi Xuân Bách03/5/199203/ĐGV16/7/2018TT DVĐGTS Hà Nam
4Trần Thị Thu Hà25/01/198804/ĐGV16/7/2018TT DVĐGTS Hà Nam
5Hoàng Quý Hai01/10/197005/ĐGV16/7/2018TT DVĐGTS Hà Nam
6Vũ Thị Thủy21/3/199006/ĐGV16/7/2018TT DVĐGTS Hà Nam
7Vũ Thanh Tùng25/11/199107/ĐGV16/7/2018TT DVĐGTS Hà Nam