Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói khi chủ đầu tư có điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với kiến trúc?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói khi chủ đầu tư có điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với kiến trúc?
Công ty tôi đang thực hiện một hợp đồng trọn gói. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư có điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với kiến trúc. Các bên đã thống nhất thi công theo thiết kế điều chỉnh. Như vậy có cần điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói không?

Trả lời:

Tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã quy định: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

Như vậy, trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư có điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với kiến trúc và các bên đã thống nhất thi công theo thiết kế điều chỉnh. Việc này dẫn tới điều chỉnh phạm vi công việc của hợp đồng đã ký kết và làm giảm giá hợp đồng trọn gói đã ký kết. Do đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói là cần thiết. 

Các bên căn cứ vào Điều 82 Luật xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội quy định về điều chỉnh thiết kế xây dựng; Mục 5 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định về điều chỉnh hợp đồng xây dựng để thực hiện điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh hợp đồng và thanh toán hợp đồng đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.​