Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
(Thời gian tổ chức thẩm định: 13h30 phút ngày 08/3/2018 (thứ 5).
Tin liên quan