Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 17/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành Hiến p...

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 17/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam


Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ Hiến pháp, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, ngày 17 tháng 2 năm 2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai năm 2013 (Chỉ thị). Qua 05 năm triển khai Chỉ thị đã góp phần quan trọng trong việc triển khai, thi hành các quy định của Hiến pháp, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên và cũng là nhiệm vụ mang tính then chốt để các quy định của Hiến pháp và Luật Đất đai đến gần với người dân hơn, nâng cao nhận thức về việc thực hiện các quy định của pháp luật nói chung và các quy định về chính sách đất đai, các quy định về quyền con người, những quy định mang tính cơ bản, định hướng của Hiến pháp 2013 thì công tác tuyên truyền, phổ biến được quan tâm và triển khai sâu rộng. Để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Luật Đất Đai năm 2013 được kịp thời, hiệu quả và chất lượng, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã xây dựng đề cương tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai 2013 để gửi đến các cơ quan, đơn vị, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố để tuyên truyền đến cán bộ, công chức và nhân dân. Tại các huyện, thành phố cũng đã tổ chức tập huấn các kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật, Hiến pháp cho cán bộ Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên ở cơ sở. Qua đó, đã nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp cho các báo cáo viên, cán bộ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp cũng được thực hiện thông qua cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013. Thực hiện Quyết định 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1716/KH-UBND ngày 29/9/2014 về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong đó, đã xác định việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của tỉnh. Đồng thời, đã giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi theo các hình thức phù hợp để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, câu hỏi và thể lệ cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đến với toàn thể cán bộ, Đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Sau gần 8 tháng phát động, triển khai Ban tổ chức cuộc thi của tỉnh đã nhận được 32.982 bài dự thi với nhiều bài dự thi có chất lượng cao. Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi tỉnh đã trao 23 giải (1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 17 giải khuyến khích), Ban tổ chức cuộc thi Trung ương cũng đã trao 3 giải cho các bài dự thi của tỉnh (1 giải ba, 2 giải khuyến khích).

Công tác tuyên truyền Luật đất đai 2013 cũng được triển khai đồng thời, tích cực. Căn cứ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức các buổi tập huấn để phổ biến các nội dung cơ bản của các văn bản này, trong đó chú trọng đến các quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất; công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất. Đối tượng là cán bộ các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã và cán bộ địa chính cấp xã. Hàng năm trên cơ sở Kế hoạch phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật Đất đai của Trung ương được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung; các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để người dân, tổ chức hiểu một cách đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh.

Việc ban hành Chỉ thị đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai 2013. Nhận thức của nhân dân về pháp luật, vai trò và ý nghĩa của Hiến pháp, cũng như ý thức chấp hành pháp luật đã được nâng lên rõ rệt. Các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định của Hiến pháp đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập và phê duyệt ở cả 3 cấp: xã, huyện, tỉnh theo đúng quy định. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh được thực hiện minh bạch, khách quan; đúng trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật Đất đai nên cơ bản được người dân đồng tình ủng hộ và chấp hành nghiêm chỉnh, giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến thu hồi đất, đáp ứng tiến độ các dự án. Quyền lợi của người sử dụng đất được đảm bảo, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho người bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tế và tạo điều kiện để người có đất bị thu hồi ổn định cuộc sống. Tài chính về đất đai được thực hiện minh bạch, công tác giá đất đặc biệt là xác định giá đất cụ thể tương đối sát, phù hợp với giá thực tế tại địa phương, đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật được kịp thời, chính xác, nghiêm minh và kiên quyết đối với tất cả các vi phạm pháp luật.

Với những kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 21, việc nhân rộng các mô hình tuyên truyền pháp luật đang được thực hiện tích cực nhằm đưa nhiều hơn các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội đến với người dân và cùng với đó đẩy mạnh cải cách thể chế hoá, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính để việc thực hiện những quy định của pháp luật diễn ra một các thuận lợi và công khai, minh bạch. Qua đó, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các quyền lợi chính đáng của người dân cũng như tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi./.