Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai trương trục liên thông văn bản quốc gia

Tin tức - Sự kiện  
Khai trương trục liên thông văn bản quốc gia
2h chiều ngày (12/3/2019), Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ chính thức được khai trương, đánh dấu một bước tiến trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam. Đây chính là một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính nhằm thực hiện hóa quyết tâm của Chính phủ về xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân".

Hơn một năm trước, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử “nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng hiệu quả lớn”, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức các đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về quản trị hành chính công và xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số tại các quốc gia thành công, có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc và tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về xây dựng Chính phủ điện tử.

​​

Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan đã đánh giá tình hình triển khai Chính phủ điện tử trong thời gian qua, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử phù hợp xu hướng phát triển Chính phủ điện tử của thế giới và tình hình thực tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Một trong những bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số giữa các cơ quan hành chính nhà nước để phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, tiến tới Chính phủ phi giấy tờ là Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg (Quyết định số 28)về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước ra đời.

Và nơi để gửi, nhận, chia sẻ văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước chính là Trục liên thông văn bản quốc gia. Trên cơ sở nền tảng hạ tầng này, tiếp tục cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp bằng việc cải cách, hướng tới người dân, doanh nghiệp không phải đến cơ quan nhà nước, không phải gặp trực tiếp cán bộ, cắt giảm chi phí về thời gian và các chi phí khác. 

Thực hiện Quyết định số 28, từ tháng 8/2018, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) nghiên cứu, lựa chọn công nghệ nền tảng để xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ phân tán ngang hàng, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thử nghiệm kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia trước khi triển khai chính thức trên toàn quốc. 

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đang hoạt động ổn định. Hiện có 95/95 cơ quan (gồm 31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng) đã hoàn thành kết nối thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tính đến ngày 8/3, toàn bộ 95 cơ quan hoàn thành cập nhật mã định danh cơ quan. Từ ngày 19/1 đến ngày 8/3 đã có 12.257 văn bản gửi, 35.360 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. 63/95 cơ quan đã chuẩn bị được máy chủ bảo mật dùng riêng, tích hợp chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp (bảo đảm văn bản điện tử gửi, nhận thông qua trục liên thông văn bản quốc gia được thông suốt, an toàn, an ninh), 32/95 cơ quan đang sử dụng máy chủ bảo mật chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp…

Vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia được Văn phòng Chính phủ đặc biệt quan tâm và đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh đối với hệ thống thiết bị, hệ thống ứng dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Quyết định số 28, một số Bộ, ngành, địa phương còn chưa có thói quen xử lý văn bản trên môi trường mạng, dẫn đến phát sinh các trạng thái xử lý văn bản chưa đầy đủ theo quy định. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu chỉnh phần mềm quản lý văn bản và điều hành còn chậm, còn phụ thuộc vào các nhà cung cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, nhiều phần mềm đã hết thời gian bảo hành, duy trì, phát triển.

Vì vậy, để tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 28, công tác truyền thông, đào tạo để mọi người dân, doanh nghiệp, cán bộ thực thi hiểu về dịch vụ công được cung cấp vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ này ở địa phương được đặt lên vai Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. Ở Trung ương thì Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông là hạt nhân trọng tâm, có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, sẽ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ nghiên cứu, đưa các chỉ tiêu áp dụng văn bản điện tử, chữ ký số để đánh giá xếp hạng ICT Index, PAR Index trong các cơ quan nhà nước.


moj.gov.vn