Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ký hợp đồng lao động ?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Ký hợp đồng lao động ?
Tôi làm việc cho công ty được ba năm và luôn hoàn thành công việc được giao. Sắp tới ngày ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì công ty thông báo không ký nữa mà hợp đồng đã ký sẽ chấm dứt hợp đồng khi tới hạn. Họ chỉ báo trước với tôi 15 ngày thì làm sao tôi kiếm việc mới được. Công ty làm vậy đúng không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động thì một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đó là khi hết hạn hợp đồng lao động (trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ).

Căn cứ Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Lao động: Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.”.

Như vậy, việc công ty không ký tiếp hợp đồng lao động với bạn nữa và họ đã thông báo 15 ngày (trước ngày hợp đồng hết hạn) cho bạn biết là đúng pháp luật.

Lưu ý, trong thời hạn bảy ngày làm việc (kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động) hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.