Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với c...

Giới thiệu văn bản mới Nghị định của Chính phủ  
Nghị định 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

* Cơ quan ban hành: Chính phủ

* Ngày ban hành: 01/7/2019

* Ngày có hiệu lực: 15/8/2019

* Văn bản hết hiệu lực:

Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

* Nội dung chính:

Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.Theo đó, tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng từ 1.515.000 đồng lên 1.624.000 đồng.

 Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi ;đối với người có công với cách mạng bao gồm:

-  Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thequy định tại Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định này;

- Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

-  Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này: Do ngân sách trung ương bảo đảm thực hiện.

Nghị  định 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019; các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi được thực hiện kể từ 01/7/2019.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội​.


Tin liên quan