Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi , bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành...

Giới thiệu văn bản mới Nghị định của Chính phủ  
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi , bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

* Cơ quan ban hành: Chính phủ

* Ngày ban hành: 08/10/2018

* Ngày có hiệu lực: 08/10/2018

* Văn bản được sửa đổi:

+ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kim định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trc môi trường lao động;

+ Nghị định s 31/2015/-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm v đánh giá, cấp chng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

+ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Lut Vic làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

+ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 củChính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

+ Nghị định s 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định về kim định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

+ Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và qun lý hoạt đng của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;

+ Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

+ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo him xã hội, bảo hiểm y tế và bo him thất nghiệp;

+ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính ph quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo him xã hội về bảo him xã hội tự nguyện;

+ Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12 thán9 năm 2017 ca Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đi tưng bảo trợ xã hội;

+  Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 nă2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫthi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

* Nội dung chính:

Nghị định sửa đổi một số quy định tại các Nghị định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

- Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động:

Sửa đổi, bổ sung Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Điều 4 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP:

1. Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

c) Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.

2. Các thiết bị, nhân lực nêu tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này chỉ được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức.”

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;  Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Phân loại tổ chức huấn luyện, điều kiện hoạt động và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động;  Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện… Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền tiếp nhận, cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với tổ chức huấn luyện hạng B, trừ tổ chức huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội.

- Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: sửa đổi, bổ sung quy định Nghị định s 31/2015/-CP về Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung giy chứng nhn hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng ngh quc gia; Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung thẻ đánh giá viên

- Lĩnh vực bảo trợ xã hội: sửa đổi hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng bao gồm: Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật theo Mẫu số 2a Phụ lục IV ;Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 2b Phụ lục IV; Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp đối tượng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Mu số 03 Phụ lục IV….

- Bên cạnh đó Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; lĩnh vực việc làm; lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện:

Thủ tục cấp mới, gia hạn, bổ sung, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

- Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.