Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 56/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luậ...

Giới thiệu văn bản mới Nghị định của Chính phủ  
Nghị định số 56/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

* Cơ quan ban hành: Chính phủ

* Ngày ban hành: 24/06/2019

* Ngày có hiệu lực: 24/06/2019

* Nội dung chính:

Nghị định này quy định chi tiết về việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được quy định tại khoản 2 Điều 1, khoản 6 Điều 2, khoản 10 Điều 2, khoản 2 Điều 3 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh liên quan đến quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải (sau đây gọi là quy hoạch).

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch và cơ quan lập quy hoạch gồm:

1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Bộ Giao thông vận tải.

2. Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Giao thông vận tải được giao trách nhiệm lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, thời hạn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tối đa là 03 tháng, thời hạn lập quy hoạch được tính theo nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt. Thời hạn này không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải đáp ứng các điều kiện sau: Chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch đã có kinh nghiệm là chủ nhiệm dự án tương đương cùng cấp hoặc đã chủ trì thực hiện ít nhất 02 quy hoạch cấp thấp hơn hoặc đã trực tiếp tham gia lập tối thiểu 03 quy hoạch cùng lĩnh vực; Chuyên gia tư vấn tham gia lập quy hoạch phải có bằng đại học thuộc lĩnh vực quy hoạch cần lập và có 03 năm kinh nghiệm chuyên môn trong công việc mình đảm nhận.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện:

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

- Trách nhiệm khác: 

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện:  Sở Giao thông Vận tải​