Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định một số chính sách ưu đãi theo...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 12/7/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/8/2019

* Văn bản bị thay thế: Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định danh mục, vị trí và một số chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

* Nội dung chính:

Nghị quyết này quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường.

Các dự án xã hội hóa khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị quyết thì được hưởng các chính sách ưu về đất đai như:

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng tối đa là 03 năm;

- Miễn tiền thuê đất sau thời gian xây dựng:

+ Lĩnh vực môi trường: Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất để hoạt động dự án (không phân biệt địa bàn)…

+ Lĩnh vực y tế: Miễn tiền thuê đất 15 năm đối với các dự án xã hội hóa theo địa bàn: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tại các phường thuộc thị xã và thị trấn trên địa bàn các huyện; Đầu tư xây dựng Bệnh viện chuyên khoa tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, thị xã…;

+ Lĩnh vực văn hóa, thể thao: Miễn tiền thuê đất 11 năm đối với dự án tại các phường thuộc thành phố, thị xã; Miễn tiền thuê đất 15 năm đối với các dự án tại các xã thuộc thành phố, thị xã và thị trấn thuộc huyện; Miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất đối với dự án xã hội hóa thực hiện tại các địa bàn còn lại;

+ Lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Miễn tiền thuê đất 11 năm đối với dự án giáo dục mầm non, phổ thông tại các phường thuộc thành phố, thị xã; Miễn tiền thuê đất 15 năm đối với các dự án tại các xã thuộc thành phố, thị xã và thị trấn thuộc huyện. Miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất đối với dự án xã hội hóa thực hiện tại các địa bàn còn lại.

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác (thuế, phí; hỗ trợ đầu tư hạ tầng, tín dụng, đào tạo lao động) đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa có liên quan không đề cập tại Nghị quyết này, thực hiện theo các quy định của Chính phủ và các quy định hiện hành của tỉnh Hà Nam.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư​


Tin liên quan