Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 12/7/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/8/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế: Không

* Nội dung chính:

Nghị quyết này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết như sau: Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết (bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường) với mức cụ thể theo quy mô dự án, lĩnh vực sản xuất:

- Đối với lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi:

Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng, tổng mức hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng.

Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, tổng mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng.

 Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng, tổng mức hỗ trợ tối đa 250 triệu đồng.

Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên, tổng mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng.

- Đối với lĩnh vực thủy sản:

 Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng, tổng mức hỗ trợ tối đa 120 triệu đồng.

 Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, tổng mức hỗ trợ tối đa 160 triệu đồng.

 Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng, tổng mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng.

 Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên, tổng mức hỗ trợ tối đa 240 triệu đồng.

- Đối với lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực khác:

 Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng, tổng mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng.

 Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, tổng mức hỗ trợ tối đa 140 triệu đồng.

Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng, tổng mức hỗ trợ tối đa 180 triệu đồng.

Dự án liên kết có quy mô về vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên, tổng mức hỗ trợ tối đa 210 triệu đồng.

Nghị quyết cũng quy định chính sách hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết, hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm cho 01 dự án liên kết.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

 * Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

 - Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

 - Trách nhiệm khác: Không.

 - Cơ quan tham mưu: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn​.


Tin liên quan