Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định của pháp luật về tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm của người lao động?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Quy định của pháp luật về tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm của người lao động?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.​