Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2...

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Quyết định 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 về việc ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

* Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

* Ngày ban hành: 01/02/2019

* Ngày có hiệu lực: 20/03/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

* Nội dung chính:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 06/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện ngày 01/02/2019. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quyết định 64/2014/QĐ-TTg như sau:

Hộ tái định cư chuyển đến điểm tái định cư tập trung nông thôn được bồi thường về đất (đất ở, đất sản xuất) bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi theo quy hoạch tái định cư quy định tại Điều 4 của Quyết định này.

Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với những nơi thuộc vùng ngập lòng hồ không thể di chuyển bằng thủ công hoặc bằng các phương tiện vận chuyển khác, được hỗ trợ làm đường tạm để di chuyển người và tài sản. Các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy mô thiết kế của đường tạm và các công trình trên tuyến vận dụng theo đường giao thông cấp VI trong TCVN 4054-2005.

Quyết định cũng đã bổ sung quy định về nguồn vốn thực hiện hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư; sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương.

 Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.