Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về hiệu lực thi hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về hiệu lực thi hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và viên chức được cử đi đào tạo sau đại học.

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam .

* Ngày ban hành:  25/06/2019.

* Ngày có hiệu lực: 10/07/2019.

* Nội dung chính:

 Ngưng hiệu lực thi hành Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và viên chức được cử đi đào tạo sau đại học. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua mức chi ngân sách hỗ trợ đối với một số nhiệm vụ có tính chất đặc thù theo đúng quy định của pháp luật.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:Không

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.​


Tin liên quan