Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ban hành Danh ...

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

* Người ban hành: Thủ tướng Chính phủ

* Ngày ban hành: 13/8/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/10/2019

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung: Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

* Nội dung chính:

Theo Quyết định, từ 01/10, dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ không phải đăng ký hợp đồng theo mẫu. Quyết định bãi bỏ dịch vụ “Bảo hiểm nhân thọ” khỏi Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Công thương./.​​