Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Quyết định 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

* Người ban hành: Thủ tướng Chính phủ

* Ngày ban hành: 15/8/2019

* Ngày có hiệu lực: 15/8/2019

* Văn bản bị hết hiệu lực một phần: Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

* Nội dung chính:

Quyết định này quy định về Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Đối tượng áp dụng

Quyết định áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ quản lý ngành), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tnh) quyết định thành lập; người đại diện phần vốn nhà nước đu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nắm giữ cổ phần, vốn góp; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước quyết định thành lập; người đại diện phần vốn góp của tập đoàn kinh tế, tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tr lên; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vn nhà nước.

Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Theo Quyết định, Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 bao gồm:

- 04 doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - 2 doanh nghiệp; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ; Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản.

- 62 doanh nghiệp cổ phần hóa Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 01 doanh nghiệp; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Hạ Long - 01 doanh nghiệp; Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; Tổng công ty Viễn thông MobiFone…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư./.​​