Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017; sửa đổi, bổ sung Quyết đị...

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg 01/9/2016
Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

* Người ban hành: Thủ tướng Chính phủ

* Ngày ban hành: 16/9/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/11/2019 

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung: Quyết định s 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tưng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

* Nội dung chính: 

Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường quy định tại Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg: Sửa đổi mức thuế suất thông thường của mặt hàng dầu mỏ thô thuộc mã hàng 2709.00.10 và sửa đổi mô tả hàng hóa của một số mặt hàng quy định tại Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường ban hành kèm theo Quyết định này. Cụ thể:

- Mức thuế suất thông thường của mặt hàng dầu mỏ thô thuộc mã hàng 2709.00.10 là 0 (quy định hiện hành là 5);

- Sửa đổi mô tả hàng hóa của một số mặt hàng:

+ Từ “Giấy bạc (tiền giấy), hợp pháp nhưng chưa đưa vào lưu thông (mã hàng: 4907.00.10)” thành “Giấy bạc ngân hàng (banknotes), loại pháp định”;

+ Từ “Cần trục trượt trên giàn trượt (cần trục cổng di động), cần trục vận tải, cổng trục, cầu trục, khung thang nâng di động và xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống” thành “Cần trục trượt trên giàn trượt (cn trục cổng di động), cần trục vận tải, cổng trục, cầu trục, khung nâng di động và xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống”;

+ Từ “Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo từ thực vật (mã hàng 84.38)” thành “Máy chế biến công nghiệp hoc sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa đưc ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo thực vật không bay hơi

+ Từ “Máy một vị trí gia công (mã hàng: 8457.20.00)” thành “Máy kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công)”;

+ Từ “Máy nhiều vị trí gia công chuyển dịch (mã hàng: 8457.30.00)” thành “Máy gia công chuyển dịch đa vị trí”;

 * Trách nhiệm thực hiện của địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.​