Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh toán tiền trợ cấp thôi việc và trả sổ bảo hiểm xã hội được quy định trong thời hạn bao lâu khi nghỉ việc ?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Thanh toán tiền trợ cấp thôi việc và trả sổ bảo hiểm xã hội được quy định trong thời hạn bao lâu khi nghỉ việc ?
Tôi làm bảo vệ cho một Công ty Nhà nước được 9 năm. Nay Công ty ra quyết định cho tôi nghỉ việc nhưng chưa thanh toán tiền trợ cấp thôi việc và trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Trong thời hạn bao lâu thì tôi mới được giải quyết các quyền lợi này?

Trả lời:

Theo điểm khoản 5  Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật..

Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 47 Bộ luật Lao động thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Như vây, anh (chị) sẽ được công ty giải quyết các khoản có liên quan đến quyền lợi của ông trong thời hạn nêu trên. ​