Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo quy định của pháp luật hiện hành mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Theo quy định của pháp luật hiện hành mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2019 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:

- Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

- Hàng thực phẩm tươi sống;

- Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.​