Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo quy định thì trường hợp nào nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng lý đầu tư?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Theo quy định thì trường hợp nào nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng lý đầu tư?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư:

“1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.”

Như vậy, đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài (đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.) phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng lý đầu tư.​