Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành là bao lâu sau khi có quyết định hưởng trợ ...

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành là bao lâu sau khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo."

Theo đó, sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổ chức bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ phải chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho bạn.